سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

33997995-7021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمـت روز آهن آلات

انـواع ورق

تیـرآهـن

میـلگـرد

ناودانی گالوانیـزه

پروفیل و لوله

قیمـت روز ورق رنگی ( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق رنگی0.40 عرض 1250 آبی 5015 چین1.25بنگاه تهران563.000
ورق رنگی0.40 عرض 1250 قرمز 3000 چین1.25566.000
ورق رنگی0.40 عرض 1250 نارنجی 2004 چین1.25بنگاه تهران563.000
ورق رنگی0.48 عرض 1250 قهوه ای 8017 هفت الماس1.25بنگاه تهرانکارخانه538.000
ورق رنگی0.48 عرض 1250 نارنجی 2004 سمنان1.25کارخانهتماس بگیرید
ورق رنگی0.48 عرض 1250 قرمز 3000 سمنان1.25کارخانهتماس بگیرید
ورق رنگی0.48 عرض 1250 سفید 9016 سمنان1.25کارخانهتماس بگیرید
ورق رنگی0.47 عرض 1250 قهوه ای 8017 چین1.25بنگاه تهران543.000
ورق رنگی0.47 عرض 1250 سفید 9016 چین1.25بنگاه تهران563.000
ورق رنگی0.47 عرض 1250 نارنجی 2004 چین1.25بنگاه تهران543.000
ورق رنگی0.47 عرض 1250 قرمز 3000 چین1.25بنگاه تهران543.000
ورق رنگی0.47 عرض 1250 آبی 5015 چین1.25بنگاه تهران543.000
ورق رنگی0.48 عرض 1250 نارنجی 2004 هفت الماس1.25بنگاه تهران538.000
قیمـت روز ورق چین ( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/40 عرض 10001بنگاه تهران569.000
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/38 عرض 10001بنگاه تهران579.000
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/18 عرض 10001بنگاه تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/33 عرض 10001بنگاه تهران612.000
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/25 عرض 10001بنگاه تهران734.000
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/34 عرض 10001بنگاه تهرانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/28 عرض 10001بنگاه تهران684.000
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0/35 عرض 10001بنگاه تهران607.000
قیمـت روز ورق کرد ( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه کرد ضخامت 0.5 عرض 10001بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه کرد ضخامت 0.5 عرض 12501.25بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
قیمـت روز ورق هفت الماس ( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.551.25بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.251بنگاه تهرانرول529.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 11بنگاه تهرانرول529.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.81کارخانهرول519.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.71.25بنگاه تهرانرول518.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.71بنگاه تهرانرول518.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.61.25بنگاه تهرانرول542.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 عرض 10001بنگاه تهرانرول543.300
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.51.25بنگاه تهرانرول551.300
قیمـت روز ورق سمنان ( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 06011.25کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.581.25کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5511.25کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5011.25بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.511.25بنگاه تهرانرول535.300
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.251.25بنگاه تهرانرول531.300
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 11کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.71کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.341بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.381کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.451.25بنگاه تهرانکارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.481.25کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.401.25کارخانهرولتماس بگیرید
قیمـت روز ورق تاراز( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.81کارخانهرول525.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.71.25کارخانهرول524.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.71کارخانهرول524.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 12501.25کارخانهرول548.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض 10001کارخانهرول549.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض 12501.25کارخانهرول557.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.51کارخانهرول557.800
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.41.25کارخانهرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض 10001کارخانهرول572.800
قیمـت روز ورق روغنی( با احتساب ارزش افزوده )
نامعرضمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق روغنی ضخامت 0/70 عرض 1000 فولاد مبارکه1بنگاه تهرانرول511.000
ورق روغنی ضخامت 0/60 عرض 1000 فولاد مبارکه1بنگاه تهرانرول521.000
ورق روغنی ضخامت 0/40 عرض 1000 فولاد مبارکه1بنگاه تهرانرول546.000
ورق روغنی ضخامت 0/56 عرض 1000 فولاد غرب1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1/25 عرض 1250 فولاد غرب1.25بنگاه تهرانرول501.000
ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1250فولاد غرب1.25بنگاه تهرانرول502.000
ورق روغنی ضخامت 1/20 عرض 1250 فولاد غرب1.25بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 0/70 عرض 1000 فولاد غرب1بنگاه تهرانرول501.000
ورق روغنی ضخامت 0/50 عرض 1000 فولاد مبارکه1بنگاه تهرانرول546.000
ورق روغنی ضخامت 0/88 عرض 1250 فولاد مبارکه1.25بنگاه تهرانتماس بگیرید
قیمـت روز سیاه ( با احتساب ارزش افزوده )
نامسایزمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه ضخامت 3 عرض 1000 ( ST12)عرض 1کارخانهرولتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 2عرض 1کارخانهرولتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 2عرض 1.25کارخانهرولتماس بگیرید
قیمـت روز تیـرآهن ذوب آهن( با احتساب ارزش افزوده )
نامسایزمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری12بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری16بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری18بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری14بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری20بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری22بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری24بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری27بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری30بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
قیمـت روز میلگرد نیشابور( با احتساب ارزش افزوده )
نامسایزمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه28کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه18کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه16کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه12کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه25کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه22کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه20کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه14کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
درخواست مشاوره
enemad-logo